PRO KOHO JE ŠKOLA URČENA?

 •    Pro děti se středně těžkým a těžkým  mentálním postižením
 •    Pro děti s více vadami
 •    Pro děti s diagnózou autismus

Věk žáků: 5-8   let     přípravný stupeň

                8- 26 let     základní škola speciální

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

1. ŠVP "Škola bez bariér" 1.9.2010 (RVP ZSS)

2. ŠVP "Škola bez bariér" 1.9.2010 (RVP ZSS) - přípravný stupeň

3. ŠVP ZŠ - příloha LMP

4. ŠVP ZŠ

                       

POSLÁNÍ ŠKOLY

Vzdělávat a vychovávat děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem, kteří nemohou být pro svůj zdravotní handicap vzdělávány v běžné základní nebo praktické škole .

 • Umožnit těmto dětem plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků.
 • Zajistit našim žákům odpovídající zájmové aktivity
 • Umožnit rodičům zapojit se do běžného pracovního procesu
 • Zajistit dětem s postižením komplexní péči

CO JEŠTĚ POSKYTUJEME NAŠIM ŽÁKŮM?

 •         Odpolední zájmové aktivity

Plavání, Počítače, Šikulka, Relaxace, Kamarádi přírody, Sportovní hry, keramika, Prima vařečka, Muzicírování, Kouzelné malování

 •         Terapie - Hipoterapie, ergoterapie, kanisterapie, fyzioterapie
 •         Školy v přírodě
 •         Akce pro rodiče a děti
 •         Relaxace na školní zahradě
 •         Výuka v přírodě-Učebna pod modrou oblohou
 •         Moderní výuka s využitím nejmodernějších výukových metod
 •         Interaktivní tabule, dotykové obrazovky
 •         Využití všech dostupných speciálních metod
 •         Alternativní komunikace
 •         Spolupráce s odborníky
 •         Individuální výchovně vzdělávací plány
 •         Individuální konzultace
 •         Poradenství
 •         Zapůjčení odborné literatury
 •         Denní svoz a rozvoz žáků

 

ČÍM JE NAŠE ŠKOLA VYJÍMEČNÁ?

 • Škola se specializuje na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a má s tímto postižením dlouholeté zkušenosti. Díky spolupráci s APLA Praha a koordinátorkou pro děti s PAS pro Plzeňský kraj dosahuje škola výborných výsledků při vzdělávání těchto dětí.
 • Strukturované učení u dětí s PAS
 • Využití krabicových úloh při vzdělávání žáků s PAS
 • Škola využívá při výchově a vzdělávání různé druhy alternativní komunikace. Vzhledem k tomu, že velké množství žáků nemluví verbálně, je tato oblast velmi důležitá.
 •  Využívá se tato alternativní komunikace:

VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)

Znak do řeči

Piktogramy

Makaton

Předmětová komunikace

Znaková řeč

Komunikační panely, komunikační slovníky

 •  Na kvalitě přidává škole též možnost individuální rehabilitace ve všech pracovištích školy. Rehabilitační pracovnice cvičí s dětmi podle doporučení lékaře a instrukcí rodičů.
 • V každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků
 •  Každý žák , který nesplňuje vzdělávací program má svůj individuální plán.
 • Žáci mají možnost v rámci družiny se zapojit do práce v zájmových kroužcích.
 •  Pro žáky každý rok připravujeme školu v přírodě.
 • Využití počítačů a interaktivních pomůcek ve výuce(interaktivní tabule, speciální klávesnice, dotykové obrazovky,
 • Alternativní metody: čtení (globální čtení, sociální čtení), matematika (Netty Engels)
 • Škola bere ohled na sociálně znevýhodněné žáky. Rodiče mají možnost zažádat vedení školy o úlevy z placení školného. Sociálně znevýhodnění žáci  mají možnost čerpat z darů příspěvek na hipoterapii.

 

 

 

Partneři a dárci                                                                                                                                                

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň               

 FotoFišer        

           

elasto_claim-pos-cmyk                Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků

          
       

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU