Škola Merklín

"Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Přidejte si nás k oblíbeným stránkám, pomůžete nám tím.  Děkujeme

ŠKOLA  SUŠICE  

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

V červnu dělali závěrečné zkoušky v naší škole tři nejstarší žáci – Milan, David a Honza. Zkoušky udělali dobře a vykročili do života – my jim přejeme hodně štěstí! Přijďte se na nás někdy podívat, říct, jak se vám vede.

Ve třídě I.S se děti nezměnily ( jenom jsou o rok starší :) ), učí je Jarmila Pokrutová s Míšou KotalovouRenčou Šmíkalovou. Ve třídě II.S se objevil nový žák Martin a učí zde Iva FišerováMarcelka Pátková. Ve škole ještě učí  Mirela Tůmová, kterou mají děti na výtvarnou výchovu. Celkem máme 10 žáků v základní škole od 1. do 10. ročníku.

V odpoledních hodinách využívají žáci školní družinu, kde kromě relaxace a vycházek mohou navštěvovat zájmové kroužky : Prostřeno s Marcelkou, Hrátky s Renčou a Zpívánky s Míšou. Škola nabízí pro zájemce z řad veřejnosti Večerní kurz pro doplnění základů vzdělání, který je pro žáky starší 26 let, probíhá v naší škole 1xtýdně – vždy ve čtvrtek od 14 hodin, pod vedením vychovatelky Míši Kotalové.

             V letošním školním roce i ve Škole v zahradě (odloučené pracoviště ZŠ speciální DČCE Merklín sídlící v zahradě sušické nemocnice) budeme pracovat na téma Gastronomie. Toto téma se promítne do všech předmětů a činností, které s dětmi děláme od zdravé výživy, přes psaní a vyhledávání receptů na internetu či v kuchařce, nakupování potravin, stolování a hlavně vlastního vaření a ochutnávek s hosty. Také jsme zařadili do odpolední zájmové činnosti kroužek Prostřeno! Ale i v hudební výchově či v kroužku Zpívánky budeme zpívat především písně s tímto tématem spojené, taktéž ve výtvarné výchově...zkrátka uděláme vše proto, abychom na konci roku v celoškolní soutěži v Merklíně obstáli na výbornou!

Režim dne tříd :
  7.30 -   8.30   Příjezd dětí do školy ( ranní družina)
  8.30 -   8.50   Přivítání + biblická chvilka
  8.50 -   9.35   Vyučování 
  9.35 – 10.00   Svačina
10.00 – 11.35   Vyučování
11.35 – 12.15   Oběd - malí / Vyučování - velcí
12.15 – 13.00   Relaxace – malí / Oběd - velcí
13.00 - 15.30    Družina / do 13.45 odpolední vyučování

 spec. škola v zahradě v Sušici           rozumová výchova                      uvolňovací cvičení

      práce na počítači                                výtvarná výchova                       výtvarná výchova

        výtvarná výchova                        cvičení jemné motoriky                  nácvik soustředění

       smyslová výchova                             znakujeme                                  pohybová výchova

          pracovní výchova                           canisterapie                                       canisterapie

            na výstavě                                        na divadle                                    na procházce

        škola v přírodě                                     na lodi                                       Český Krumlov

 

            projekt  Cham

Zde můžete nahlédnout do stručné historie Odloučeného pracoviště v Sušici.

Aktuální informace o akcích, složení tříd či přátelích naší školy otevřete ve sloupci vlevo.              

 

JAK SE V SUŠICI ZAČÍNALO

Odloučené pracoviště ZŠ speciální DČCE Merklín v Sušici vzniklo na jaře v roce 2007 jako součást Denního stacionáře Klíček v Sušici, jehož zřizovatelem je Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně. Jako pedagogický pracovník zde pracovala paní Jitka Fraňková.ŠKOLNÍ ROK 2007/ 2008

Na základě intervence rodičů dětí se středním a těžkým kombinovaným postižením a dětí s více vadami ze Sušice a na základě jednání s Městským úřadem Sušice vzniká v Sušici v září 2007 již samostatná odloučená třída merklínské školy.

  •      Třída se nachází v budově Denního stacionáře Klíček Sušice, v zahradě Sušické nemocnice. Škola v této budově využívá k výuce 2 místnosti, sociální zařízení a společně s klienty Klíčku jídelnu a šatnu.
  •       Třídu navštěvuje 5 žáků a 1 žák dochází 1x týdně v odpoledních hodinách.
    Výuku zajišťuje speciální pedagog Mgr. Šárka Chmelíková ( část úvazku), třídní učitelka Mgr. Iva Fišerová a asistentky pedagoga Soňa Szwajnochová , od března 2008 i Martina Smeykalová. Asistentky pedagoga zajišťují také dovoz obědů, úklid prostor odloučeného pracoviště a mytí nádobí.
  •       Žáci jsou vzhledem k závažnosti postižení vzděláváni podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Každý žák má svůj individuální vzdělávací program, vypracovaný ve spolupráci s rodiči a odborníky.  ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

REKONSTRUKCE GARÁŽÍ NA ŠKOLU

Výuka v tomto školním roce probíhá stále ve vypůjčených prostorách denního stacionáře Klíček v Sušici. Je zde 1 třída s pěti žáky, místo Janičky přišel nový žák Honza. Výuku zajišťují třídní učitelka Mgr. Iva Fišerová a asistentky pedagoga Soňa Szwajnochová a Martina Smeykalová.

  •       Vypůjčené prostory v denním stacionáři Klíček, ve kterých jsme se dosud učili, byly krásné, ale malé. Abychom mohli přijmout další žáky, museli jsme se poohlédnout po nových prostorách. Jako nejvhodnější se nám zdály bývalé garáže a dílny sousedící se stacionářem. Během celého roku společně s Městem Sušice, s ing. Karlem Brožou a s rodiči pečlivě plánujeme a připravujeme přestavbu garáží na školu, od dubna pak Město Sušice začíná rekonstrukci realizovat.
  •      I v tomto školním roce spolupracujeme s SPC pro zrakově postižené v Plzni a SPC při Zbůchu, udržujeme kontakt s PPP v Sušici, začínáme s výukou alternativní komunikace VOKS a i nadále využíváme spolupráce se sušickým Gymnáziem, ZŠ TGM, se sdružením Petrklíč, s Oblastní Charitou Sušice a dalšími sponzory a přáteli naší školy.

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 jsme zahájili v novém!

Byly otevřeny 2 třídy – nově třída přípravného stupně pro děti od 5ti let. Přibyli i noví žáci : Jenda do třídy velkých a Kája, Péťa a Lucinka do přípravné třídy. Spolu s nimi přibyly i nové učitelky : Mgr. Zuzana Navrátilová a asistentky Magda Kopačková a Renata Šmíkalová. 
Během roku jsme se však nejen učili, ale jezdili i na výlety, na koncerty a prožili spoustu krásných akcí…. 


ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Přibyli nám noví žáci Petřík, Adámek a Martin do přípravné třídy, kde učí Martina Smeykalová a nové asistentky Liběna Svobodová a Marcelka Pátková. Ve druhé třídě se žáci nezměnili, učí zde Iva Fišerová a asistentky Renata Šmíkalová a Magda Kopačková. Žáků ve škole v Sušici máme celkem 10 .


ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

V tomto školním roce máme 2 třídy s celkem deseti žáky, 2 učitelky, 1 vychovatelku a 2,5 asistentky, které zajišťují celý provoz školy, včetně školní družiny, dovozu obědů a úklidu. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních plánů vycházejících z ŠVP naší školy „ Škola bez bariér“ II.díl, 1 žák podle I.dílu, 3 žáci  dle přípravného stupně ŠVP a  2 žáci dle Rehabilitačního programu Pomocné školy. Žáci mimo vyučování využívají školní družinu, kde vedle relaxačních činností probíhají v odpoledních hodinách oblíbené kroužky : vaření, sportovní hry a kroužek Šikulka.

Ve třídě s mladšími žáky ( IX.S) učí Martina Smeykalová s Liběnou Svobodovou, žáci jsou zde 4 : Kája, Adam a nový žák Dominik v přípravném stupni, a Péťa, který je ve 2. ročníku.

Třídu VIII.S  navštěvuje  6 žáků ve věku 14 až 23 let a jsou v 7. až 10.ročníku. 5 žáků ( Fanda, David, Béďa, Jenda a Honza) třídu  navštěvovalo již v loňském roce, nový žák Milan  přišel  do 8.ročníku. Ve třídě učí Iva Fišerová, Magda Kopačková a Renata Šmíkalová, a od pololetí nově  Mirela Tůmová, protože Magdička odešla na mateřskou dovolenou a my jí k Mariánce moc gratulujeme! V obou třídách i v družině dle potřeby pomáhá také Marcelka Pátková.

Letos jsme se zaměřili na zkvalitnění výuky alternativních komunikací – VOKS a znakové řeči,  na  bazální stimulaci, a na využívání nové interaktivní tabule.  Velkou radost nám udělalo  dokončení 1. části projektu relaxační zahrady u naší školy.


ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Tento školní rok jsme začali v nezměněné sestavě co do počtu žáků a učitelek.

Ve třídě IX.S postoupil mezi školáky Kája. U velkých postoupil Jenda do Denního kurzu. Ve školní družině jsou letos otevřeny kroužky sportovní s Liběnou, vaření s Renčou a nově výtvarný s Mirelou. Novinkou je i v Sušici otevření Večerního kurzu pro doplnění základů vzdělání pro žáky starší 26 let. Tento kurz probíhá v prostorách Školy v zahradě v Sušici 1x týdně v odpoledních hodinách. Obsah kurzu je zaměřen na upevnění a doplnění znalostí trivia, základů čtení, psaní, počtů, věcného učení, alternativní komunikace, dovedností a návyků, které žák získal při plnění povinné školní docházky.

V tomto školním roce bychom chtěli postavit zahradní domek.


ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Krásně nám povyrostl kaštánek slavnostně zasazený za pomoci rodičů na začátku loňského školního roku, letos jsme školu zahájili se změnami. Do nové práce odešla Liběnka, naše vychovatelka a asistentka ve třídě malých, a my ji přejeme, ať se ji v nové práci líbí a doufáme, že se na nás přijde občas podívat!  A ve třídě velkých po úspěšném složení závěrečného testu na konci loňského školního roku ukončil docházku do Denního kurzu Jenda. Blahopřejeme a ať se Ti, Jendo, v životě daří!

Máme tedy 2 třídy : IX.S se čtyřmi školáky od 1. do 4. ročníku a kde učí Martina Smeykalová a Marcelka Pátková a třídu VIII.S se čtyřmi žáky v 9. a 10. ročníku a 1 žákem v Denním kurzu pro doplnění základů vzdělání, učí zde Iva Fišerová a Mirela Tůmová s Renčou Šmíkalovou. Ve školní družině nabízíme sportovní kroužek s Marcelkou, výtvarný koužek s Mirelou a kroužek vaření s Renčou. I letos probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách Večerní kurz pro doplnění základů vzdělání určený  i žákům starším 26 let, vede jej Mirela.


ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Letošní školní rok jsme zahájili s velkými změnami. Odešla nám totiž učitelka z malé třídy Martinka na mateřskou dovolenou, my jí moc přejeme, ať jí čáp přinese krásné miminko a už se moc těšíme, až nám ho přiveze ukázat. A přibyli nám noví žáci ( Dejv, Tomášek a Honzík), takže máme ve škole plný počet dětí ( celkem 12) a musela přijít posila - nová paní učitelka a asistentka pedagoga . A také uklízečka.

Další novinkou je změna pojmenování tříd.

Takže v tomto roce máme 2 třídy po šesti dětech : třídu mladších žáků I.S, kde učí Jarmila Pokrutová s Marcelkou Pátkovou a Míšou Kotalovou a třídu starších žáků II.S, kde učí Iva Fišerová s Renčou Šmíkalovou a Mirelou Tůmovou. Letos máme 1 žáka v přípravném kurzu, 9 žáků v základní škole a 2 žáky v Denním kurzu pro doplnění základů vzdělání. Tento kurz probíhá u nás také pro žáky starší 26 let z řad veřejnosti v odpoledních hodinách ( Večerní kurz pro doplnění základů vzdělání), který zaštiťuje speciální pedagog  akde pracuje Marcelka Pátková. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat školní družinu a zájmové kroužky : hudební s Míšou, sportovní s Marcelkou a kroužek vaření s Renčou.

A nová paní uklízečka je Martinka Nováková.

 Partneři a dárci                                                                                                                                                 

                         Agrospol Czech, s.r.o., Borská 13, 301 00 Plzeň                              

 

 FotoFišer                          

   

           logo SENTIS                                                    elasto_claim-pos-cmyk
             
          Pragointer Ocel s.r.o., prodej a distribuce speciálních hutních výrobků
       
    
 
 
 
 
         
    

            

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                            

NAZEV WEBU