Třída VII.G

Třídní učitelka: Mgr. Iva Nechutná

Asistent pedagoga: Jana Bláhová, Marcela Kroftová Dis., Jana Sérová

Žáci: Horník Marek, Kydlíčková Tereza, Melichar Pavel, Niklová Tereza, Skřivan Martin, Veselá Lucie, Výborný Adam   

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje třídu VII.G 7 žáků (3 dívky a 4 chlapců) ve věku 8 – 17let.   

Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu:

  • Vzdělávací program pro ZŠ speciální „ Škola bez bariér“ - II. díl

     Ve třídě VII..G je k dispozici třída, herna a snoezelen.  Jsou zde vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Do třídy je zapsáno 7 žáků (3 dívky a 4 chlapci) ve věku 8- 17 let.  Žáci  jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu platného od 1.9. 2010. Žáci jsou vzděláváni podle IVP, pracují většinou individuálně, ale zařazujeme i skupinové aktivity. Chování je přiměřené jejich aktuálnímu mentálnímu a zdravotnímu stavu.                                                               

Rozsah výuky závisí na aktuálním zdravotním a psychickém stavu žáků. Při výuce používáme různorodé speciální, kompenzační a didaktické pomůcky (pomůcky na psaní, masážní pomůcky, manipulační hračky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky) a interaktivní tabuli. Děti rády pracují s I-PADem. Využíváme ho při rozumové, smyslové, pohybové a hudební výchově. Učíme sečíst globální metodou, počítat, rozeznávat různé zvuky, poznávat zvířata a věci, které nás obklopují. Rozvíjíme grafomotoriku a sluchové a zrakové vnímání. Výuka se často střídá s odpočinkovými a relaxačními činnostmi. K relaxaci využíváme snoezelen, míčkový bazén, vestibulární houpačku, odpočinkové pytle…). Na logopedickou prevenci a využívání prvků senzorické integrace nám slouží herna. Pro podporu percepce, lokomoce a komunikace aplikujeme somatickou, vestibulární a vibrační stimulaci podle konceptu Bazální stimulace. Žáci pravidelně dochází na rehabilitační cvičení. Často a s nadšením malujeme a s pomocí asistentek tvoříme. Vyučování je doplněné prvky muzikoterapie, ergoterapie, hipoterapie, plaváním. Výuka probíhá hlavně v příjemné atmosféře a se zapojením co nejvíce smyslů. 

Fotogalerie (2020 - 2021)

 

Fotogalerie (2019 - 2020)

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

 

Fotogalerie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků