Třída V.e

Třídní učitelka: Mgr. Nechutná Iva
Asistentka pedagoga: Bláhová Jana, Marcela Kroftová, Dis.
Žáci:Horník Marek, Hrabačková Sylvie, Kydlíčková Terezka, Malík Ondra, Melichar Pavel, Sedláček Jakub, Šmídová Monika, Valeš Nikolas, Fryček Filip

IMG_0982

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje třídu V.E  9 žáků (3 dívky a 6 chlapců) ve věku

 11 – 24let.   

 

Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu:

  • Vzdělávací program pro ZŠ speciální „ Škola bez bariér“ – I. díl
  • Vzdělávací program pro ZŠ speciální „ Škola bez bariér“ - II. díl

Ve třídě V.E je k dispozici třída, herna a Snoezelen.  Jsou zde vzděláváni žáci  se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Do třídy je zapsáno 9 žáků (3 dívky a 6 chlapců) ve věku 11 – 24 let. Všichni žáci  jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu ,,Škola bez bariér"- II. díl, platný od 1.9. 2010. Žáci jsou vzděláváni podle IVP, pracují většinou individuálně, ale zařazujeme i skupinové aktivity. Chování je přiměřené jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.                                                               

 Rozsah výuky závisí na aktuálním zdravotním a psychickém stavu žáků. Při výuce používáme různorodé speciální, kompenzační a didaktické pomůcky (pomůcky na psaní, masážní pomůcky, manipulační hračky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky) a interaktivní tabuli. Děti rády pracují s I-PADem. Využíváme ho při rozumové, smyslové, pohybové a hudební výchově. Učíme se rozeznávat různé zvuky, poznávat zvířata a věci, které nás obklopují. Rozvíjíme grafomotoriku a sluchové a zrakové vnímání. Výuka se často střídá s odpočinkovými a relaxačními činnostmi. K relaxaci využíváme snoezelen, míčkový bazén, vestibulární houpačku, odpočinkové pytle…). Na logopedickou prevenci a využívání prvků senzorické integrace nám slouží herna. Pro podporu percepce, lokomoce a komunikace aplikujeme somatickou, vestibulární a vibrační stimulaci podle konceptu Bazální stimulace. Žáci pravidelně dochází na rehabilitační cvičení. Často a s nadšením malujeme a s pomocí asistentek tvoříme. Vyučování je doplněné prvky muzikoterapie, ergoterapie, hipoterapie, plaváním. Výuka probíhá hlavně v příjemné atmosféře a se zapojením co nejvíce smyslů. 

Fotogalerie (2019 - 2020)

Fotogalerie (2018 - 2019)

Fotogalerie (2017 - 2018)

 

Fotogalerie (2016 - 2017)

Naše škola v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vzděláváme 0 žáků